ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาวินัยมุข นักธรรมชั้นเอก กัณฑ์ที่ ๒๖ – ๒๘ อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย

ปัญหาวินัยมุข นักธรรมชั นเอก
กัณฑ์ที ๒๖ – ๒๘
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
******************************
๑. ๑.๑ ผ้าอันเป็นวัตถุแห่งกฐินมี ๕ อย่าง คืออะไรบ้าง ?๒๕๔๑
๑.๒ ภิกษุผู้กรานกฐิน ย่อมได้อานิสงส์ ๕ คืออะไรบ้าง ?๒๕๔๑
๒. ๒.๑ ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณกี,ประการอะไรบ้างจึงควรเป็นผู้ครองกฐิน ?๒๕๔๐
๒.๒ ทรงอนุญาตให้กรานกฐินได้เมื,อใด ?๒๕๓๖
๓. ๓.๑ อภัพพบุคคลในอุปสมบทกรรมได้แก่บุคคลเช่นไร โดยวัตถุมีกี,อย่างอะไรบ้าง ?๒๕๔๔
๓.๒ ปัจฉิมกิจแห่งการอุปสมบทมีอะไรบ้าง ตอบเพียง ๒ ข้อ ?๒๕๔๔
๔. ๔.๑ วิวาทาธิกรณ์คืออะไร ?๒๕๔๔
๔.๒ วิวาทาธิกรณ์ ระงับด้วยอธิกรณ์สมถะกี,อย่าง อะไรบ้าง ?๒๕๔๔
๕. ๕.๑ คนที,ควรได้รับอุปสมบทประกอบด้วยองค์คุณอย่างไรบ้าง ?๒๕๔๒
๕.๒ ภิกษุผู้สวดกรรมวาจาเป็นคู่ มีทางสันนิษฐานอย่างไร ?๒๕๔๒
๖. ๖.๑ ทางที,จะให้สงฆ์แตกแยกกันมีกี,ประการ คืออะไร?๒๕๔๒
๖.๒ วิวาทาธิกรณ์ ระงับด้วยการตกลงกันเองมีอย่างไร ?๒๕๔๒
๗. ๗.๑ บุคคลที,ถูกห้ามบวช แต่บวชโดยไม่รู้ จะพึงแก้อย่างไร ?๒๕๔๒
๗.๒ การบวชด้วยไตรสรณคมน์ อาจแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ตอนไหนเป็น
การบวชเช่นไร ?๒๕๔๑
๘. ๘.๑ อันตราบัติ ได้แก่อาบัติเช่นไร อธิบาย ?๒๕๔๐
๘.๒ พระภิกษุต้องอันตราบัติแล้ว ต้องปฏิบัติอย่างไร?๒๕๔๐
๙. ๙.๑ วิวาทาธิกรณ์ในฝ่ายที,ทำด้วยความปรารถนาเลว แสดงว่ามีลักษณะประกาอบด้วยโทษมีกี,คู่
จงบอกคู่แรกและคู่สุดท้ายมาดู ?๒๕๓๙
๙.๒ สงฆ์สมมติภิกษุรูปหนึ,งผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้จับฉลากถือคะแนนเพ,ือวินิจฉัยอธิกรณ์
ด้วยเยภุยยสิกา องค์ ๕ มีอะไรบ้าง ?๒๕๓๙
๑๐. ๑๐.๑ การบรรพชาหมายถึงอะไร ?๒๕๓๖
๑๐.๒ การบอกอนุศาสน์คือการบอกอะไร?๒๕๓๖
เฉลยวินัยมุข นักธรรมชั นเอก
กัณฑ์ที ๒๖ – ๒๘
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย
******************************
๑. ๑.๑ ผ้าอันเป็นวัตถุแห่งกฐินมี ๕ คือ
๑.ผ้าใหม่ ๒.ผ้าเทียมใหม่ ๓.ผ้าเก่า
๔.ผ้าบังสกุล ๕.ผ้าตกตามร้าน
๑.๒ ย่อมได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ
๑.เที,ยวไปไม่ต้องบอกลาตามสิกขาบทที, ๖ แห่งอเจลกวรรค
๒.เที,ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสำรับ
๓.ฉันคณโภชน์และปรัมปรโภชน์ได้
๔.เก็บอติเรกจีวรได้ตามปรารถนา
๕.จีวรอันเกิดขึDนในท,ีนัDน เป็นของได้แก่พวกเธอ
๒. ๒.๑ ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณ ๘ ประการ ควรเป็นผู้ครองกฐิน คือ
๑. รู้จักบุพพกรณ์ ๒. รู้จักถอนไตรจีวร
๓. รู้จักอธิษฐานไตรจีวร ๔. รู้จักการกราน
๕. รู้จักมาติกา คือ หัวข้อแห่งการเดาะกฐิน ๖. รู้จักปริโพธกังวลเป็นเหตุไม่เดาะกฐิน
๗. รู้จักการเดาะกฐิน ๘. รู้จักอานิสงส์กฐิน
๒.๒ ทรงอนุญาตให้กรานกฐินในท้ายฤดูฝนระยะเวลา ๑ เดือน คือ ตัDงแต่แรม ๑ คํ,า เดือน ๑๑
ถึงวันขึDน ๑๕ คํ,า เดือน ๑๒
๓. ๓.๑ ได้แก่บุคคลท,ีไม่สมควรแก่อุปสมบท อุปสมบทไม่ขึDน ถูกห้ามตลอดชีวิต โดยวัตถุมี ๓ คือ
๑. พวกที,มีเพศบกพร่อง ไม่รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิง
๒. พวกประพฤติผิดพระธรรมวินัย เช่น ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้น
๓. พวกประพฤติผิดต่อกำเนิดของตน คือ ฆ่าบิดามารดา
๓.๒ มี ๖ ข้อคือ ๑. วัดเงาแดดในทันที ๒. บอกประมาณแห่งฤดู
๓. บอกส่วนแห่งวัน ๔. บอกสังคีติ
๕. บอกนิสสัย ๖. บอกอกรณียกิจ ๔
๔. ๔.๑ วิวาทาธิกรณ์ คืออธิกรณ์ที,เกิดจากการทะเลาะกัน โต้เถียงกัน โดยปรารภพระธรรมวินัย
๔.๒ วิวาทาธิกรณ์นัDนระงับด้วยอธิกรณสมถะ ๒ อย่างคือ
๑. สัมมุขาวินัย ๒. เยภุยยสิกา
๕. ๕.๑ คนที,ควรได้รับอุปสมบทต้องประกอบด้วยองค์คุณ ๓ คือ
๑. ต้องเป็นผู้ชาย
๒. มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓. มิใช่อภัพพบุคคลผู้ถูกห้ามเด็ดขาด
๕.๒ มีทางสันนิษฐานดังนีD
๑. ธรรมเนียมสวดอย่างอื,น มีสวดภาณวารเป็นต้น สวดทีละคู่
๒. สวดรูปเดียวอาจจะตกหล่น สวดคู่คงตกหล่นไม่พร้อมกัน เป็นอันทานกันอยู่ในตัว
รูปหนึ,งอาจพลาดเป็นล่ม
๓. เน,ืองมาจากอุปสมบทคราวละคู่ สวดรูปหนึ,ง สวดกรรมวาจาสำหรับอุปสัมปทา
เปกขะรูปหนึ,ง
๖. ๖.๑ มี ๒ ทาง คือ
๑. มีความเห็นปรารภธรรมวินัยต่างกัน จนเกิดวิวาทกันขึDน
๒. มีความเห็นไม่เสมอกัน ยิง, หย่อนกว่ากัน เกิดรังเกียจกันขึDน
๖.๒ มีอย่างนีDคือ
๑. สังฆสัมมุขา ความเป็นต่อหน้าสงฆ์
๒. ธัมมสัมมุขา ความเป็นต่อหน้าธรรม
๓. วินยสัมมุขา ความเป็นต่อหน้าวินัย
๔. ปุคคลสัมมุขา ความเป็นต่อหน้าบุคคล
๗. ๗.๑ บุคคลที,ถูกห้ามบวช แต่บวชโดยไม่รู้พึงแก้ไขด้วยนาสนา คือขับออกไปเสีย
๗.๒ ตอนที, ๑ การให้ครองผ้ากาสายะ เป็นการให้บรรพชา
๒. การให้สรณคมน์ เป็นการให้อุปสมบท
๘. ๘.๑ อันตราบัติ ได้แก่ภิกษุกำลังประพฤติปริวาสอยู่ หรือประพฤติปริวาสเสร็จแล้วกำลัง
ประพฤติมานัตอยู่ หรือประพฤติมานัตเสร็จแล้ว สงฆ์ยังไม่ได้อัพภานเพียงใด
พระภิกษุรูปนัDนต้องครุกาบัติขึDนใหม่ในระหว่างนัDน อาบัติเช่นนัDนเรียกว่าอันตราบัติ
๘.๒ พระภิกษุต้องอันตราบัติแล้ว วุฏฐานวิธีที,ได้ประพฤติมาเสียหมด จะประพฤติตามเดิม
ต่อไม่ได้ต้องกลับประพฤติวุฏฐานวิธีนัDนตัDงต้นใหม่ เรียกว่า มูลายปฏิกัสสนา แปลว่าชัก
เข้าหาอาบัติเดิม ต้องปฏิบัติอย่างนีDจึงจะถูกต้อง
๙. ๙.๑ วิวาทาธิกรณ์ฝ่ายที,ทำด้วยความปรารถนาเลว มีลักษณะที,ประกอบด้วยโทษ ๖ คู่
คู่แรกคือ เป็นผู้มักโกรธ เป็นผู้ถือโกรธ ได้แก่โกรธง่ายหายยาก
คู่สุดท้าย คือ เป็นผู้ถือเอาแต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ยาก
๙.๒ องค์ ๕ นัDน คือ ๑. ไม่ถึงฉันทาคติ ๒. ไม่ถึงโทสาคติ
๓. ไม่ถึงโมหาคติ ๔. โม่ถึงภยาคติ
๕. รู้จักสลากที,เป็นอันดับจับและไม่อันจับ
๑๐. ๑๐.๑ การบรรพชาหมายถึงการบวชทัว, ไป รวมทัDงอุปสมบทด้วยก็มี หมายเอาการบวชเฉพาะ
บุพประโยคแห่งการอุปสมบท รวมทัDงบวชลำพังเป็นสามเณรก็มี
๑๐.๒ การบอกอนุศาสน์ คือการบอกนิสัย ๔ เป็นการบอกทางแสวงหาปัจจัย ๔ พร้อมทัDง
อดิเรกลาภ และการบอกอกรณียกิจ ๔ เป็นการบอกกิจที,ห้ามมิให้ทำ เพราะทำแล้ว
ขาดจากความเป็นภิกษุ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page