ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อักษรย่อบอกนามคัมภีร์ นัก ธรรมศึกษาชั้นเอก

อักษรย่อบอกนามคัมภีร์ นัก ธรรมศึกษาชั้นเอก

อักษรย่อบอกนามคัมภีร์
นักธรรมศึกษาชั้นเอก
องฺ. อฏฺฐก.                      องฺคุตฺตรนิกาย                    อฏฺฐกนิปาต
องฺ. จตุกฺก.                              "                   จตุกฺกนิปาต
องฺ. ฉกฺก.                                 "                  ฉกฺกนิปาต
องฺ. ติก.                                   "                  ติกนิปาต
องฺ. ทสก.                                "                  ทสกนิปาต
องฺ. ปญฺจก.                             "                   ปญฺจกนิปาต
องฺ. สตฺตก.                              "                   สตฺตกนิปาต
ขุ. อิติ.                             ขุทฺทกนิกาย        อิติวุตฺตก
ขุ.อุ.                                         "                  อุทาน
ขุ. จริยา.                                  "                   จริยาปิฎก
ขุ. จู.                                        "                  จูฬนิทฺเทส
ขุ. ชา. อฏฺฐก.                          "        ชาตก อฏฺฐกนิปาต
ขุ. ชา. อสีติ.                            "              "    อสีตินิปาต
ขุ. ชา. เอก.                              "              "    เอกนิปาต
ขุ. ชา.จตฺตาฬีส.                      "              "    จตฺตาฬีสนิปาต
ขุ. ชา. จตุกฺก.                          "              "    จตุกฺกนิปาต
ขุ. ชา. ฉกฺก                             "              "    ฉกฺกนิปาต
ขุ. ชา. ตึส.                               "              "    ตึสนิปาต
ขุ. ชา. ติก.                               "              "    ติกนิปาต
ขุ. ชา. เตรส.                           "              "    เตรสนิปาต
ขุ. ชา. ทวาทส.                       "              "    ทฺวาทสนิปาต
ขุ. ชา. ทสก.                            "              "    ทสกนิปาต
ขุ. ชา. ทุก.                              "              "    ทุกนิปาต
ขุ. ชา. นวก.                            "              "    นวกนิปาต
ขุ. ชา. ปกิณฺณก.             ขุทฺทกนิกาย                  “    ปกิณฺณกนิปาต
ขุ. ชา. ปญฺจก.                            "           "    ปญฺจกนิปาต
ขุ. ชา. ปญฺญาส.                         "           "    ปญฺญาสนิปาต
ขุ. ชา. มหา.                                "        "    มหานิปาต
ขุ. ชา. วีสติ.                           "        ชาตก              วีสตินิปาต
ขุ. ชา. สฏฺฐี.                           "           "                   สฏฺฐีนิปาต
ชุ. เถร.                                    “              เถรคาถา
ขุ. เถรี.                                    "             เถรีคาถา
ขุ. .                                        “              ธมฺมปทคาถา
ขุ. ปฏิ.                                     "              ปฏิสมฺภิทามคฺค
ขุ. พุ.                                       "              พุทฺธวํส
ขุ. มหา.                                   "              มหานิทฺเทส
ขุ. วิ.                                        "              วิมานวตฺถุ
ขุ. เปต.                                    "              เปตวตฺถุ
ขุ. สุ.                                        "              สุตฺตนิปาต
ที. ปาฏิ.                           ทีฆนิกาย       ปาฏิกวคฺค
ที. มหา.                                   "              มหาวคฺค
. อุป.                            มชฺฌิมนิกาย    อุปริปณฺณาสก
. .                                        "              มชฺฌิมปณฺณาสก
วิ. จุล.                               วินยปิฏก       จุลฺลวคฺค
วิ. ภิ.                                        "              ภิกฺขุนีวิภงฺค
วิ. มหา.                                   "              มหาวคฺค
วิ. มหาวิภงค.                          "              มหาวิภงฺค
สํ. นิ.                             สํยุตฺตนิกาย    นิทานวคฺค
สํ. มหา.                                   "              มหาวารวคฺค
สํ. .                                        "              สคาถวคฺค
. .        สวดมนต์ฉบับหลวง                                            
. .    พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๔
. .        สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
..         สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ฉิม )      
. .        สมเด็จพระสังฆราช( สา )
-/-            เล่มที่/หน้าที่
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page