ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พระพากุลเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย ตอน สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า

สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า

เรียบเรียงจาก : อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา ติกนิบาต
: อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี
 

     ในยุคของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระพากุลเถระได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐี ในพระนครหงสาวดี อยู่มาวันหนึ่งบุตรเศรษฐีได้เดินทางเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อฟังพระ ธรรมเทศนา โดยยืนฟังอยู่ด้านท้ายของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย ซึ่งในขณะนั้น ท่านก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำ แหน่งเป็นผู้มีอาพาธน้อย จากเหตุการณ์นี้เอง ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บุตรเศรษฐีปรารถนาที่จะอยู่ในตำ แหน่งเช่นนั้นบ้างในกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคต
 

     ด้วยเหตุนี้ บุตรเศรษฐีจึงสร้างมหากุศลใหญ่อย่างยิ่งยวด แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นเลิศทางด้านเป็นผู้มีอาพาธน้อยด้วยจิตที่เลื่อมใส และนับจากนั้นตลอดชีวิตของท่าน ก็ได้สร้างบุญกุศลจวบจนวาระสุดท้ายด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้เอง หลังจากละโลกแล้ว ท่านได้เวียนว่ายอยู่ในเทวโลก และมนุษยโลก ตลอดกาลยาวนานหลายภพหลายชาติ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page