ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI (จัดเต็ม) 06

เพิ่มเติม


New World Order การจัดระเบียบโลกใหม่ หรือ “การปฏิวัติโลก”


Georgia Stoneguide หรือ American Stonehence

มิถุนายน 1979 มีชายนิรนามคนหนึ่งใช้ชื่อปลอมว่า R. C. Christian ได้ว่าจ้างบริษัท Elberton Granite Finishing เพื่อสร้างอนุสรน์บางอย่างขึ้นในอุทยานแห่งชาติที่รัฐจอเจีย โดยให้ช่างแกะสลักศิลาขนาดใหญ่และวางเรียงตามภาพ และได้สลักข้อความ 10 ข้อเหมือนเป็นหมายหรือพันธสัญญาไว้บนศิลาแต่ละด้านด้วยภาษา 8 ภาษา คือ อังกฤษ สเปน ซวาฮีลี ฮินดู ฮิบรู อราบิค จีน และรัสเซียครับ



และมีข้อความดังนี้คือ
1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
ควบคุมปริมาณประชากรโลกไว้ที่ 500 ล้านคน เพื่อให้สมดุลย์กับธรรมชาติ
2. Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity.
คุมกำเนิด พัฒนาความสมบูรณ์ และ ให้มีความหลากหลาย(เชื้อชาติ)
3. Unite humanity with a living new language. ให้มนุษยชาติใช้ภาษาใหม่และภาษาเดียว
4. Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason.ปกครองด้วยความเชื่อและศาสนาใหม่
5. Protect people and nations with fair laws and just courts.ปกป้องคนและชาติด้วยกฏหมายที่เท่าเทียมและระบบศาล
6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court. ให้ทุกประเทศปกครองตนเองและแก้ข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยศาลโลก
7. Avoid petty laws and useless officials. หลีกเลี่ยงกฏหมายที่จุกจิด และระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
8. Balance personal rights with social duties. สร้างสมดุลย์ระหว่างสิทธิส่วนบุคคลกับหน้าที่ทางสังคม
9. Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite. เชิดชู ความจริง ความงาม ความรัก และความลงตัวอย่างไม่สิ้นสุด
10. Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature. ไม่เป็นเหมือนเชื้อมะเร็งของโลก เผื่อที่ว่างให้กับธรรมชาติ เผื่อที่ว่างให้กับธรรมชาติ
หรือสรุปสาระสำคัญ ก็คือ
1. ลดจำนวนประชากรลง 95% และคุมกำเนิด
2. New World Government รัฐบาลเดียวปกครองโลก (U.N. หรือองค์การสหประชาชาติ)
3. New World Currency ทั่วโลกใช้เงินสกุลเดียว ( ผ่าน IMF หลังจากล้มเศรษฐกิจทั่วโลกและล้มเงินที่เป็นเงินสำรองสกุลหลักของโลก)
4. New World Language ทั่วโลกใชัภาษาเดียวกัน
5. New World Religion & Spiritual ศาสนา และ ศาสดาองค์ใหม่ (Lucifer หรือลัทธิซาตาน)
6. New World Judge & Court System ระบบศาลโลก
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page