ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI (จัดเต็ม) 02
อิลลูมิเนติ   Illuminati

สมาคมอิลลูมิเนติ (Illuminati) ก่อตั้งขึ้นที่เมืองอินกอลสตาดท์ (Ingolstadt) ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
1776 โดย อดัม ไวส์ฮอพ (Adam Weishaup) ผู้ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระ ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆที่สั่งสอนกัน
มาทั้งเรื่องระบบการปกครองและศาสนา เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคการปกครองแบบใหม่ (New World Order) และเชื่อกันว่า
สมาคมอิลลูมิเนติอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองด้วยระบบ กษัตริย์ของหลายๆประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงการประ
กาศอิสรภาพของอเมริกาในปี 1776

ต่อมาในปี 1784  เจ้าชายคาร์ล ธีโอดอร์ (Karl Theodor) ผู้ปกครองรัฐอิสระบาวาเรีย  ออกกฎหมายห้ามการก่อตั้ง
สมาคมลับ มีการตรวจค้นบ้านและจับกุมสมาชิกอิลลูมิเนติได้หลายคน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยหลายคนเชื่อว่าแนวความคิด
ของลัทธิอิลลูมิเนติไม่ได้สูญสิ้นไปกับการ สลายสมาคมอิลลูมิเนติในครั้งนั้น  เหตุการณ์สำคัญๆของโลก  เช่น การปฏิวัติ
ฝรั่งเศสปี 1789 การปฏิวัติในรัสเซียปี 1905 และ 1917 ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของสมาคมอิลลูมิเนติปี 1782 อเมริกาออกแบบตราแผ่นดินใหม่โดยด้านหลังของตราแผ่นดินเป็น  ภาพพีระมิดสร้างไม่เสร็จ มีดวงตาอยู่บนยอด
ล้อมรอบด้วยภาษาละติน “Novus Ordo Seclorum” (New Order Of The Ages)   ซึ่งหลายคนเชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์
ของสมาคมอิลลูมิเนติ ดวงตานั้นหมายถึงสมาชิกอิลลูมิเนติกำลังจับตามอง (โลก) และ  “Novus Ordo Seclorum”    คือ
New World Order หรือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการ(ปก)ครองโลก และต่อมาในปี1935 ภาพตราแผ่นดินนี้ถูกนำมาตีพิมพ์
ลงบนด้านหลังของธนบัตร 1 ดอลลาร์
ภาพธนบัตร 1 ดอลล่าร์ของอเมริกา จะเห็นว่ามีการเขียนภาษาลาติน ที่หมายถึง ระเบียบโลกใหม่
- มีรหัส 666 ที่ หมายถึง เครื่องมือหรือสัญญลักษณ์ของสัตว์ร้าย
- ดวงตาของซาตานและอื่นๆมากมายไม่ต่างกับยันต์ทางไสยศาสตร์ดำเลย

ปัจจุบัน สโลแกนของการปฏิวัติสำหรับ กลุ่มอิลลูมิเนติ ในภาษาลาติน คือ"NOVUS ORDO SECLORIUM"
อันซึ่งหมายถึง "A NEW ORDER FOR THE AGES" การจัดระเบียบสำหรับยุคใหม่ ซึ่งมาจาก ความรู้ทาง
โหราศาสตร์เครื่องหมายบนหลังธนบัตร 1 ดอลลาร์ กับ ดวงตาที่มองเห็นทุกสิ่ง (ALL-SEEING-EYE) เป็นสัญลักษณ์
ของ เวทมนตร์ พบได้ในกลุ่มเมสัน (The Masons-เป็นกลุ่มที่มีแนวทางเดียวกัน)
เครื่องหมายอิลูมินาติ

อย่างแรก คือ “Numerology”  เป็นศาสตร์ทางตัวเลขซึ่งเป็นองค์ความรู้เก่าแก่จากคัมภีร์ของ พวกฮิบรู หรือ ยิว
เป็นการ Code ตัวหนังสือให้เป็นตัวเลข คือการเอาตัวหนังสือซ่อนไว้ในตัวเลขนั่นเอง

ชาวฮีบรูยังนำตัวเลขไปเชื่อมโยงกับ พลังจักรวาล พวกเขามิได้แยกระบบตัวอักษรกับตัวเลขออกจากกัน แต่ตัวอักษร
นั้นมีพื้นฐานมาจากตัวเลข ระบบตัวอักษรถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระบบ และถูกกำหนดรูปแบบที่บอกถึงระดับที่ต่อเนื่อง
กันไปตามกระบวนการการพัฒนาของ จักรวาล ชื่อภาษากรีกและฮีบรูในพระคัมภีร์มีนัยสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดระหว่างความหมายตามตัวอักษรและตัวเลข

ในภาษากรีกดั้งเดิม คำว่า “Jesus” หมายถึง “Iesous” (ไม่มีตัวอักษร “J” ในตัวอักษรกรีก) ชื่อดังกล่าวมีค่าเท่ากับตัว
เลข 888 ซึ่งหมายถึง “ จิตใจที่สูงกว่า ” หรือ “ จิตใจศักดิ์สิทธิ์ ” ตามความเชื่อลึกลับของกรีก

“จิตใจที่เกี่ยวข้องกับความตาย”  ในภาษากรีกคือหมายเลข 666 ( ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพันธสัญญา
ใหม่ ว่าหมายถึง “สัตว์ร้าย” )
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page