ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน

ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน

    " ที่ทำงาน" มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ ซึ่งเจ้าของกิจการหรือแม้แต่พนักงานทุกระดับสามารถประหยัดพลังงานได้ โดยมีแนวทางการประหยัดพลังงาน ดังนี้

แนวทางการประหยัดพลังงาน

     แนวทางที่พนักงานทุกระดับควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานในที่ทำงานแยก เป็น 3 ระบบหลักๆ คือ 
 
     ระบบปรับอากาศ ( แอร์ ) และระบายอากาศ ( แอร์ )  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ อื่นๆ

1. ระบบปรับอากาศ ( แอร์ ) และระบายอากาศ ( แอร์ )
     (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร) ระบบปรับอากาศ ( แอร์ ) มีหลายชนิด แต่ที่ใช้กันมากในอาคารสถานที่ทำงาน มักจะเป็นเครื่อง ทำน้ำเย็นแบบศูนย์ระบายความร้อนด้วยน้ำและเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) แบบชุดระบายความ ร้อนด้วย อากาศ ( แอร์ ) หรือน้ำ

     1.1 ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
           (
ประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ ( แอร์ ) ได้ร้อยละ 5-10) 

     การลดชั่วโมงการทำงาน
 
     - ปิดเครื่องทำน้ำเย็นซึ่งใช้ไฟฟ้ามาก ก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที เนื่องจากน้ำ เย็นในระบบยังมีความเย็นเพียงพอ    
     -
ปิดเครื่องส่งลมเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) แบบชุด ในเวลาพักเที่ยง หรือในบริเวณ ที่เลิกใช้งาน 
     -
ปิดพัดลมระบายอากาศ ( แอร์ ) ในห้องน้ำหลังเลิกงานและวันหยุด

ปรับตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสตัทให้เหมาะสม 
     -
ตั้งอุณหภูมิที่ 78F (25C) ในบริเวณที่ทำงานทั่วไปและพื้นที่ส่วนกลาง
     -
ตั้งอุณหภูมิที่ 75F (24C) ในบริเวณพื้นที่ทำงานใกล้หน้าต่างกระจก
     -
ตั้งอุณหภูมิที่ 72F (22C) ในห้องคอมพิวเตอร์
     -
การปรับอุณหภูมิเพิ่มทุกๆ 1C จะช่วยประหยัดพลังงานร้อยละ 10 ของเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ )  
 
     - ในกรณีที่มีเครื่องทำน้ำเย็นติดตั้งแบบขนานกันหลายเครื่อง ไม่ควรเดินเครื่องทำน้ำเย็นที่เป็นเครื่องสำรอง ในขณะที่ยังมีภาระทำความเย็นต่ำ (เช่นในวันนั้นมีคนมาทำงานจำนวนน้อย อากาศ ( แอร์ ) นอกอาคารเย็น หรือมีฝนตก) เพื่อที่จะทำให้ ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด และควรปิดวาล์วน้ำเย็นและน้ำหล่อเย็นที่เข้าและออกจากเครื่องทำ น้ำเย็นสำรองนั้น
 
     -
 ควรบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอโดยการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ การทำ ความสะอาด และตรวจสอบรอยรั่วตามขอบกระจกและผนังทุก 3-6 เดือน 

     1.2 ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
           (
ประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ ( แอร์ ) ได้ร้อยละ 10-25) 

      ปรับปรุงในส่วนระบบน้ำเย็น
 • ควรเลือกเครื่องทำน้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง (ค่ากิโลวัตต์ต่อตันต่ำ) และเลือกจำนวนเครื่องให้ทำงานได้ค่าประสิทธิภาพสูงที่ภาระสูงสุดและภาระต่ำสุด
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) ขนาดเล็กแบบแยกส่วนที่มีค่า EER สูง (เบอร์5) สำหรับบริเวณที่มีการทำงานในช่วงเย็น หรือในวันหยุด เพื่อลดชั่วโมงทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น
 • ปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น เพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าไปสู่น้ำเย็น ซึ่งช่วยให้เครื่องทำน้ำเย็นใช้ไฟฟ้าลดลง

       * EER : Energy Efficiency Ratio (
  อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน) 

  ปรับปรุงในส่วนระบบลมเย็น
 • ใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งความถูกต้องในการควบคุมอุณหภูมิ 1C จะประหยัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ )  ถึงร้อยละ 10
 • ใช้แผงกรองอากาศ ( แอร์ ) ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดความสกปรกที่ขดน้ำเย็น เป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องส่งลมเย็นและทำให้คุณภาพอากาศ ( แอร์ ) ในที่ทำงานดีขึ้น
 • ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในที่ทำงาน เพื่อควบคุม การเปิดปิดทางเข้าของอากาศ ( แอร์ ) ภายนอก ไม่ให้เข้ามาในอาคารมากเกินไปในขณะที่ยังคงรักษา ปริมาณอากาศ ( แอร์ ) บริสุทธิ์ในที่ทำงานให้เพียงพออยู่เสมอ
 • ใช้อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ มอเตอร์พัดลมของเครื่องส่งลมเย็น เพื่อขจัดปัญหาภาวะไม่สมดุลย์ของลมที่จ่ายในแต่ละพื้นที่ ทำงานในขณะเดียวกันยังเป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

  ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
       ระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นระบบประหยัดพลังงานทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ง่ายสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์จำนวนมากโดยใช้บุคลากรเพียงคนเดียว
 • สามารถกำหนดชั่วโมงทำงานของระบบปรับอากาศ ( แอร์ ) ได้ถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิ ภาพ กล่าวคือ สามารถเปิดและปิดอุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนด (Time Schedule) และ สามารถเปิดและปิดตามสภาพอากาศ ( แอร์ ) ภายนอกและตามภาระทำความเย็น (Optimum Start -Stop)      
 • สามารถเก็บบันทึกและรายงานสถานะใช้งานของระบบปรับอากาศ ( แอร์ ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ปรับปรุงการทำงานของระบบปรับอากาศ ( แอร์ ) ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาอย่างอัตโนมัติ      
 • สามารถควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ ( แอร์ ) ในระยะไกล (จากหน้าจอ คอมพิวเตอร์) 

  ปรับปรุงในส่วนอาคาร
 • ผนังทึบ ผนังภายนอกควรทาสีขาวหรือสีอ่อน เพื่อช่วยสะท้อนความร้อน
  ผนังภายในควรบุฉนวนกันความร้อน
 • ผนังกระจก (ซึ่งนิยมมากสำหรับอาคารสถานที่ทำงานในปัจจุบัน) ควรใช้กระจกชนิดสะท้อนรังสีความร้อน (Heat Mirror) แทนที่จะใช้กระจกใสธรรมดา กรณีอาคารเก่าที่ใช้กระจกใสธรรมดา ก็ควรพิจารณาติดฟิล์มชนิดสะท้อนรังสีความร้อน 

  2. ระบบแสงสว่าง
      (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร)

  2.1 ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
        (ประหยัดพลังงานของไฟฟ้าแสงสว่างได้ร้อยละ 1-5)
 •      - ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน
 •      - ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น ทั้งนี้ควรถอดบัลลาสต์
 •      - บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบการทำงานและความสว่าง ทำความ สะอาดสม่ำเสมอ ทุกๆ 3-6 เดือน

  2.2 ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
        (ประหยัดพลังงานของไฟฟ้าแสงสว่างได้ร้อยละ 25-30) 

  เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
        -
  เลือกใช้หลอดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 และ 36 วัตต์ ชนิดไตรฟอสฟอร์ (หลอดซุปเปอร์ลักซ์) ซึ่งจะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดผอมธรรมดาถึงร้อย ละ 30แต่ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม 
        -
  ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้ 
        -
  ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แทนบัลลาสต์ชนิดขดลวดแกนเหล็กทำให้การใช้ไฟฟ้าลด ลง 10 วัตต์ เหลือเพียง 1-2 วัตต์ นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟถึง 2 เท่า 
        -
  ใช้โคมประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดจำนวนหลอดไฟจากเดิม 4 หลอดใน 1 โคม เหลือ 2 หลอด โดยที่ความสว่างยังคงเดิม

  ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
 •       - ติดตั้งสวิตซ์ไฟให้สะดวกในการเปิดปิด (ควรอยู่ที่ประตูทางเข้าออก) และควรแยก สวิตซ์ควบคุมเป็นแถว ไม่ควรมีสวิตซ์เดียวควบคุมการเปิดปิดทั้งชั้น
 •       - ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้เฉพาะที่เท่านั้น
 •       - ใช้แสงธรรมชาติช่วยในบริเวณที่ทำงานริมหน้าต่างและระเบียงทางเดิน

  ใช้ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ
 • ใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติ เช่น ห้องประชุม และห้อง
  ผู้บริหาร
 • ใช้อุปกรณืควบคุมการเปิดไฟอัตโนมัติตามเวลา เช่น บริเวณที่ทำงาน ทางออก และ
  ห้องน้ำ
 • ใช้อุปกรณ์หรี่แสง เช่น บริเวณที่ทำงานริมหน้าต่าง

  3. อุปกรณ์อื่นๆ
      (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร)

  3.1 อุปกณ์สำนักงาน
        
  ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องพิมพ์ผล (Printer) เครื่องถ่ายเอก
  สารและเครื่องโทรสาร

        -
   ปิดเครื่องหลังเลิกงานพร้อมทั้งดึงปลั๊กออกด้วย เนื่องจากยังมีการสิ้นเเปลืองพลังงาน ยกเว้น เครื่องโทรสาร ซึ่งต้องเปิด 24 ชั่วโมง
        -
   ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง เนื่องจากจอภาพใช้ไไฟ้ากว่าร้อยละ 70 ของ คอมพิวเตอร์ และควรสั่งให้ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
        - ซื้อเฉพาะอุปกรณ์สำนักงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star และตรวจสอบว่า ระบบประหยัดพลังงานทำงานได้จริง
        -
   ซื้อจอภาพขนาดที่เหมาะสม เช่น จอภาพ 14 นิ้ว ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าจอภาพ 17 นิ้ว
        - พิจารณาเครื่องพิมพ์ผล (Printer) และครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบถ่าย 2 หน้าจะช่วยประหยัดกระดาษ

  3.2 ลิฟท์
        - ควรใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว
        -
  ควรตั้งโปรแกรมให้ลิฟท์หยุดเฉพาะชั้นคี่ หรือชั้นคู่ เนื่องจากลิฟท์ใช้ไฟฟ้ามาก ในขณะออกตัว

  3.3 ปั๊มน้ำ
        - ใช้หัวน้ำก็อกชนิดประหยัดน้ำ
        -
  ควรติดมิเตอร์วัดการใช้น้ำ แยกระหว่างระบบน้ำที่ใช้ระบายความร้อนของเครื่อง ทำน้ำเย็นกับระบบประปา เพื่อง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ำ
        -
  ควรนำน้ำจากอ่างล้างมือมาใช้รดต้นไม้ (บริเวณรอบๆ สถานที่ทำงาน) หรือติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจสอบความชื้นที่ผิวดิน บริเวณปลูกต้นไม้ เพื่อควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ

       การประหยัดพลังงานในอาคาร หรือสถานที่ทำงานให้ได้ผลนั้น เจ้าของอาคารหรือเจ้า ของกิจการ พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้เข้าไปติดต่อในอาคารหรือสถานที่ทำงาน ต้องให้ ความร่วมมือโดยตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและที่สำคัญต้องมี การปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่องดังแนวทางวิธีการต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an email Print this page