ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เรื่องน่ารู้

DMC Guide 
การบวช 
บทสวดมนต์
พระของขวัญ 
สมาธิ 
การกินเจ 
ข้อคิดรอบตัว

พระธรรมกาย


ธรรมกายคืออะไร
ธรรมกาย คือ อัตตา
หลักฐาน"ธรรมกาย"ทางพุทธศาสนา ( 1 )
หลักฐาน"ธรรมกาย"ทางพุทธศาสนา ( 2 )
หลักฐาน"ธรรมกาย"ทางพุทธศาสนา ( 3 )
หลักฐาน"ธรรมกาย"ทางพุทธศาสนา ( 4 )
หลักฐาน"ธรรมกาย"ทางพุทธศาสนา ( 5 )
หลักฐาน"ธรรมกาย"ทางพุทธศาสนา ( 6 )
หลักฐาน"ธรรมกาย"ทางพุทธศาสนา ( 7 )
หลักฐาน"ธรรมกาย"ทางพุทธศาสนา ( 8 )
หลักฐาน"ธรรมกาย"ทางพุทธศาสนา ( 9 )
หลักฐาน"ธรรมกาย"ทางพุทธศาสนา ( 10 )
โคลงกลอนธรรมกาย
นิพพาน
พระกับมาร
พระบรมพุทธเจ้า
นอสตราดามุสกับ "วิชชาธรรมกาย"
"ธรรมกาย"ในพระพุทธศาสนา
คำว่า"ธรรมกาย"ถูกเย้ยหยัน
นิพพานเป็นอนัตตา?
จารึกลานทองพระธรรมกาย
คำถาม : ธรรมกายเป็น อัตตา ขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ให้ละอัตตา
คำถาม : ธรรมกายเป็นภูมิของสมถะ ไม่ใช่วิปัสสนา จึงไม่มีทางขจัดทุกข์ไปนิพพานได้
คำถาม : คำว่า "วิชชาธรรมกาย" ไม่มีในพระไตรปิฎก
คำถาม : ธรรมกาย เป็นแค่นิมิต
คำถาม : วิชชาธรรมกายติดอยู่แค่ระดับฌาน
คำถาม : วิชชาธรรมกาย ไม่ใช่วิธีทางพระพุทธศาสนา เพราะไม่มีในคัมภีร์วิสุทธิมรรค

ประวัติพระภิกษุสงฆ์


ประวัติและปฏิปทา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ( 1 )
ประวัติและปฏิปทา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ( 2 )
ประวัติและปฏิปทา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ประวัติและปฏิปทา พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ประวัติและปฏิปทา พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ประวัติและปฏิปทา พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ อุตตมรัมโภ)
ประวัติและปฏิปทา พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ขาว อนาลโย
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อเขียน ขนฺธสโร
ประวัติหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อชา สุภทฺโท
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด (หลวงปู่ทวด ราโมธัมมิโก)
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ประวัติและปฏิปทา ท่านพุทธทาสภิกขุ
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข
ประวัติและปฏิปทา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ประวัติ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
ประวัติ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ
ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต
ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

คำสอน พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

บทความน่ารู้จาก Wiki

พระพุทธศาสนา
พระไตรปิฎก
ธรรมกาย
อรรถกถา
ฎีกา (คัมภีร์)
มหาเถรสมาคม
สมณศักดิ์
พัดยศ
ฐานานุกรม
พระสังฆราช
พระราชาคณะ
พระครูสัญญาบัตร
พระสังฆาธิการ
เจ้าคณะใหญ่
เจ้าคณะภาค
เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส
พระวินยาธิการ

Nag Hammadi นักฮัมมาดี คำสอนของพระเยซู ( โจชัวแห่งนาซาเรธ ) ที่แท้จริง ?

การบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิต
การบริจาคโลหิต 2
การบริจาคโลหิต 3
การบริจาคโลหิต 4
การบริจาคพลาสมา
การบริจาคเกล็ดโลหิต
การบริจาคเม็ดโลหิตแดง
การบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ( Stem Cell )
20 คำถามก่อนบริจาคเลือด
ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต
โชคดีเพราะบริจาคเลือด

ปฏิทินเวลารับบริจาคโลหิต
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page